JOGSZABÁLYOK

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről

 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. §

Területi hatály

(1)       A rendelet hatálya Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül a helyi közutakon, az önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kijelölt, közúti jelzőtáblával és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával megjelölt, díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területekre (a továbbiakban: fizető parkoló) terjed ki.

(1a)    A rendelet hatálya nem terjed ki Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén belül elektromos töltési szolgáltatás céljára fenntartott fizető parkolóban kijelölt közterületre.

(1b) A rendelet szabályait kell alkalmazni az önkormányzat által a parkolási közszolgáltatási feladat ellátására alapított, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló Városgazdálkodási Kft. saját beruházásában megvalósított parkolókra is.

(2)       A város közigazgatási területén a díjköteles közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: üzemeltető) látja el.

(3)       A fizető parkolók felsorolását és övezeti besorolását az I. sz. melléklet tartalmazza.

(4)       A fizető parkoló zónák területi kiterjesztése vagy az övezeti besorolás megváltoztatása a Közgyűlés hatásköre.

(5)       Fizető parkoló csak szilárd burkolatú vagy kőzúzalékkal terített területen jelölhető ki.

(6)       Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhelyek kijelölésére a polgármester jogosult.

2. §

Tárgyi hatály

(1)       A rendelet tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve

 1. a megkülönböztető jelzéssel jogszerűen felszerelt járműveket (így különösen mentők, tűzoltók, rendőrség, adó- és vámhatóság járművei, orvosi ügyeletet ellátó járművek), továbbá az intézkedő rendőr járművét, valamint közúti ellenőrzés során a közútkezelő és a közlekedési hatóság járműveit, továbbá a foglalt jelzésű taxikat,
 2. a figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt kommunális szolgáltató, valamint közműhiba elhárítást végző járműveket,

c)      a kerékpárokat, a kétkerekű segédmotor kerékpárokat és motorkerékpárokat
d)     mozgáskorlátozottak által vezetett, illetve az őket szállító járműveket a 218/2003. (XII.11.) Kormányrendelet alapján kiadott, érvényes parkolási igazolvány használata esetén.

3. §

Személyi hatály

A rendelet személyi hatálya kiterjed a fizető parkolót igénybe vevő járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartójára.

4. §

 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai

(1)       A fizető parkolóhelyeken várakozni az üzemeltetési idő alatt csak díjfizetés ellenében, a KRESZ és jelen rendelet szabályai szerint lehet.

(2)       A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról a kiegészítő tábla ad tájékoztatást.

(3)       A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon - lehetőség szerint rajzjellel piktogramokkal - közölni:
- az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét
- a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát
- a várakozási díj összegét járműfajtánként
- a pótdíj és a bírság összegét
- a várakozási díj megfizetésének módját
- a nem őrzött parkolóra utalást
- az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét

(4)       A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

(5)       Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell várakozási díjat fizetni.

(6)    Az 1. díjövezetben (belváros) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb    időtartama egy óra.

5. §

A fizető parkolók üzemeltetése

(1) A fizető parkolókat a Városgazdálkodási Kft. az önkormányzattal megkötött parkolási közszolgáltatási szerződés, valamint az 1. § (1a) bekezdésében meghatározott esetben külön megállapodás alapján üzemelteti.

(2)       Az üzemeltető a fizető parkolókat az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával díjbeszedés nélkül is üzemeltetheti és az 6.§-ban meghatározott általános üzemeltetési időt csökkentheti.

(3)       Az üzemeltetési idő az Önkormányzat előzetes hozzájárulásával a nagyobb tömegeket vonzó rendezvények, kereskedelmi akciók időtartamára kiterjeszthető.

(4)       Az üzemeltetési idők megváltozásáról a lakosságot - sajtóhirdetéssel, közleménnyel, stb. - előzetesen tájékoztatni kell.

(5)     Az üzemeltető szükség esetén jogosult a parkolás zavartalanságának és biztonságának    érdekében forgalomszervezési okokból a Parkolóházra kiadható bérletek számát korlá   tozni.

6. §

 Általános üzemeltetési idők

(1)       A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje
a.) munkanapokon
-
- a piac környékén (Munkácsy u., Jákum u., Sütő u., Budai Nagy Antal                u., Mérleg tér,      Várkör) 6.30 - 18.00 óra
- a város többi részén 8.00 - 18.00 óra közötti időszak
b.) szombaton, illetve a Munkaügyi Miniszter által pihenőnapként elrendelt                     napokon
-
- a piac környékén 6.30 - 14.00 óra
- a város többi részén 8.00 - 14.00 óra közötti időszak
c.)   a Parkolóházban
- munkanapokon:        nappali üzemeltetés     8.00 – 18.00 óra
éjszakai üzemeltetés: 18.00 –   8.00 óra
- szombaton, illetve pihenőnapon                   8.00 – 14.00 óra
- hétvégi üzemeltetés:            szombaton 14.00 – hétfő 8.00 óra

(2)       Az általános üzemeltetési idő a 5.§ szerint módosítható.

 7. §

Várakozási díjak

(1)    A parkolásért fizetendő várakozási díjak, a bérletdíjak és a kizárólagos használatért fizetendő díjak (a továbbiakban együtt: parkolási díjak) mértékét – az üzemeltető javaslatára az illetékes szakbizottsággal történt előzetes véleményeztetést követően – a közgyűlés állapítja meg.

(2)     A parkolási díjak mértékét a rendelet II. sz. melléklete tartalmazza.

(3)       Az üzemeltető - a rendező szerv kérelmére - eseti jelleggel, egyedi elbírálás alapján a városközpontot érintő rendezvények esetén, kizárólagos parkolási célra, a polgármester előzetes jóváhagyásával csoportos fizetésre is megállapodást köthet.

8. §

A díjfizetés módja

(1)     A várakozási díjat a II. melléklet 2. pontjában rögzített minimális díjak figyelembevételével minden megkezdett negyed órára előre – az erre való külön felhívás nélkül a várakozóhely elfoglalását követően haladéktalanul - kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelően, kivéve mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén, ha a díjfizetés leállítására irányuló kérés a díjfizetés megkezdése utáni első percben megtörténik. A várakozási díjat a jármű által elfoglalt várakozóhelyek számának megfelelően szükséges megfizetni.

(2)       A várakozási díj megfizetésének módjai:
a) bérletjegy váltása,
b) parkolójegy váltása,
c) mobiltelefonos díjfizetési rendszer használata esetén SMS küldése vagy előzetes regisztrációt követően mobiltelefonról indított hívás.

(3)     A fizető parkolóhelyeken váltható legrövidebb idő 15 perc, az 1. díjövezetben (belváros) a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama egy óra, a 2-4. díjövezetekben és a Parkolóházban a leghosszabb idő nincs korlátozva.

9. §

 A díj megfizetésének igazolása

(1)    A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel, a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén annak megindításával vagy bérlettel kell igazolni.

(2)     A megváltott jegy és bérlet a rajta feltüntetett időtartamra, az adott díjövezetre,    továbbá minden alacsonyabb díjszabású övezetre – a Parkolóház kivételével -         érvényes.

(3)    Az érvényes jegyet vagy az elektronikus úton vásárolt bérlet kivételével az érvényes bérletet, valamint a díjmentesség igazolása érdekében a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát, a díjmentes használatra jogosító bérletet továbbá az Egerszeg Kártyát a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről jól látható módon úgy kell elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr megbizonyosodhasson.

10. §

Szabálytalan parkolásra vonatkozó rendelkezések

(1)       Ha a jármű a fizető parkolóban díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási esetenként a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni. 

(2)       A pótdíj kiszabásáról szóló értesítést a jármű szélvédőlapátján, vagy a járművön egyéb jól látható helyen kell elhelyezni. Az értesítésben a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a jármű rendszámát, az egy órai várakozási díj, továbbá a pótdíj megfizetésével kapcsolatos eljárásra vonatkozó tudnivalókat fel kell tüntetni. Az egy órai várakozási díjat, továbbá a pótdíjat csekken, illetve az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában lehet megfizetni.

(2a)    A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén, az azok érvényesítésével kapcsolatosan felmerülő költségei megtéríttetésére az üzemeltető jogosult. 

(3)       A várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség külön felszólítást követő nem teljesítése esetén az üzemeltető követelését bírósági úton érvényesítheti, mely eljárás során az üzemeltető jogosult a felmerülő költségei megtéríttetésére.

(4)     Amennyiben a gépjármű üzembentartója az ellenőrzés időpontjában érvényes parkolójeggyel vagy rendszámhoz kötött parkoló bérlettel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai szerint helyezte el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között nem telt el 5 percnél hosszabb idő, akkor az érvényes parkolójegy vagy a rendszámhoz kötött parkoló bérlet az ellenőrzés napjától számított 8 naptári napon belül bemutatható az üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában.

(5)     Amennyiben a bemutatott parkolójegy vagy rendszámhoz kötött bérlet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelel, akkor az üzemeltető a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettséget törli a nyilvántartásból. A parkolójegy vagy a rendszámhoz kötött bérlet utólagos bemutatásának lehetőségével naptári hónaponként legfeljebb egy alkalommal élhet a gépjármű üzembentartója.

11. §

Díjmentességek

(1)       Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító rendszámot tartalmazó bérlettel - a fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak:

 1.             a város közigazgatási területén működő háziorvosok a jegyző működési területre vonatkozó igazolása alapján,
 2.             a fizető parkoló rendszer területén működő háziápolók a szervezet működési engedélye alapján,
 3.             a történelmi egyházak képviselői,
 4. a városban székhellyel vagy telephellyel/kirendeltséggel rendelkező közigazgatási feladatot végző szervek,
 5. önkormányzati képviselők
 6. Zalaegerszeg Város Díszpolgárai
 7. Zalaegerszeg országgyűlési képviselője.
 8. a város közigazgatási területén területi védőnői szolgálatot teljesítő védőnők a      Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vezetőjének igazolása alapján.
 9. a demens személyek nappali ellátása és a házi segítségnyújtás közfeladatokat ellátó gépjárművek a Zalaegerszegi Gondozási Központ vezetőjének igazolása alapján.

(1a)    Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem és a Zala Megyei Kórház főigazgatója által kiállított igazolás alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító rendszámot tartalmazó bérlettel - a Zárda utca, Rózsák tere, Mátyás király utca, Tomori Pál utca, a Kosztolányi D. u. Hunyadi utca és Békeligeti utca közötti szakasza, valamint a Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti fizető parkoló helyein díjmentesen várakozhatnak a kórházzal munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek. A kórházi dolgozók részére kiadott díjmentességet igazoló bérletek száma nem haladhatja meg a 200 darabot.

(2)       Az üzemeltetőnél írásbeli kérelem alapján történt regisztrációt követően – a díjmentes használatra jogosító, a szervezet nevére kiállított egy darab rendszám nélküli bérlettel – a fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak:
a)  a városban egészségügyi vagy szociális jellegű közfeladatot, kötelező önkormányzati feladatot ellátó szervezetek a szervezet működési engedélye alapján,
b)  az önkormányzati fenntartású közművelődési, kulturális intézmények és előadó-művészeti szervezetek,
c)  a városban székhellyel vagy telephellyel rendelkező közüzemi szolgáltatást végző szervezetek a szervezet alapító okirata alapján,
d)  a fizető parkoló rendszer területén működő és az önkormányzattal szerződéssel rendelkező közrendvédelmi, közbiztonsági feladatokat ellátó szervezetek a szervezet alapszabálya és az önkormányzattal a közrendvédelmi, közbiztonsági feladatok ellátására kötött szerződés alapján,
e)  a helyi és országos médiumok szervezetenként, a szervezet igazolása alapján.

(3)       A regisztrációt és a díjmentes használatra jogosító bérletet évente meg kell újítani. A regisztráció és a bérlet a következő év január 31. napjáig érvényes. A regisztráció során a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát forgalmi engedéllyel kell igazolni.

(4) Az Egerszeg Kártya ingyenes parkolásra jogosít szombati napokon az I. mellékletben meghatározott valamennyi díjövezetben a Parkolóház kivételével.

(4a) Minden év Ádvent 3. vasárnapját követő hétfő és december 31. közötti időszakban az  1-4. térszíni díjövezetekben a fizető parkolóhelyeket munkanapokon 12:00 órától 18:00 óráig az Egerszeg Kártyával rendelkezők díjmentesen vehetik igénybe.

(4b) Zöld rendszámmal rendelkező gépjárművek a térszíni fizető parkolókban díjmentesen várakozhatnak.
(5)   Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjmentességet biztosító bérletek a Parkolóházban nem érvényesek.

12. §

Lakossági kedvezmények

(1)     A III. mellékletben meghatározott címeken lakó gépjármű-tulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb személygépkocsija a lakóhelyéhez közeli fizető parkoló(k)ban ún. "korlátozott területre érvényes" bérlettel kedvezményesen és időkorlátozás nélkül elhelyezhető.

(2)       A korlátozott területre érvényes éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére állítja ki.

(3)      A korlátozott területre érvényes bérletet évente meg kell újítani. A bérlet a következő év január 31. napjáig érvényes. Amennyiben az önkormányzat a tárgyévben a félévet követően von be új területeket a fizetőparkolós övezetbe, akkor a bérletek vásárlására is időarányos áron van lehetőség.
(4)       A korlátozott területre érvényes kedvezményes bérlet háztartásonként legfeljebb két gépjárműre adható ki. A bérlet árát a II. sz. melléklet tartalmazza.

(5)    A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy üzembentartó bejelentett lakóhelye, ha ez nem Zalaegerszeg közigazgatási területén van, akkor pedig bejelentett tartózkodási helye alapján kell elbírálni. A lakóhelyet vagy a tartózkodási helyet az annak igazolására alkalmas hivatalos okmánnyal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát forgalmi engedéllyel kell igazolni.

(6)    A kedvezményes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra) a bérleten   feltüntetett parkoló(k)ra és időszakra érvényes.

(7)    Ha a kedvezményezett lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója az érvényességi időszak alatt megváltozik, akkor a bérletet 8 munkanapon belül vissza kell szolgáltatni az üzemeltetőnek.

13. §

 Bérletrendszer

(1)    A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem             hosszabb járműre naptári heti, naptári havi és naptári több havi időtartamra váltható legfeljebb azonban az év utolsó napjáig.

(2)

(3)

(4)       A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít.

(5)       A bérletek árait a II. sz. melléklet tartalmazza.

14. §

 Kizárólagos használat

(1)     Azokra a férőhelyekre, amelyeknél a kizárólagos használatot biztosító jelölés közlekedési szempontból és műszakilag is lehetséges kizárólagos használati jog is bérelhető.

(2)     A kizárólagos használatú férőhelyeket abból a célból, hogy azokat más járművek ne foglalhassák el, a bérlő köteles megjelölni.

(3)

(4)       A kizárólagosan igénybevett parkolók száma nem haladhatja meg az adott parkolóban lévő férőhelyek 33 %-át.

(5)       A kizárólagos használat díjait a II. sz. melléklet tartalmazza.

15. §

 Ellenőrzés és szankcionálás

A fizető parkolóhelyek szabályszerű igénybevételét és a parkolási díj megfizetését az üzemeltető bármikor jogosult ellenőrizni, és a pótdíjakat is az üzemeltető szedi be.

16. §

17. §

 Záró rendelkezések

E rendelet 1997. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 23/1997. (VII.3.) sz. rendelettel módosított részek 1997. szeptember 1-jén, a 32/1997. (IX.25.) sz. rendelettel módosított részek 1997. IX. 25-én, a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelettel módosított részek 1997. XII. 18-án, a 42/1998. (XII.11.) sz. rendelettel módosított részek 1999. január 1-jén, a 17/1999. (VI.18.) sz. rendelettel módosított részek 1999. július 1-jén, a 36/1999. (XII.3.) sz. rendelettel módosított részek 2000. január 1-jén, a 14/2000. (III.3.) sz. rendelettel módosított részek 2000. III. 4-én, a 26/2000. (V.12.) sz. rendelettel módosított részek 2000. június 1-jén, a 49/2000. (XI.24.) sz. rendelettel módosított részek 2001. január 1-jén lépnek hatályba.
A 38/2001. (XII.21.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2002. január 1-jén lépnek hatályba.
A 27/2002. (IX.20.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2002. november 1-jén lépnek hatályba.
A 36/2002. (XI.29.) sz. rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba. A rendelet I. sz. mellékletének a kiemelt díjövezetre vonatkozó módosítása a kihirdetés napján lép hatályba.
A 44/2002. (XII.28.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2002. december 28. napján lépnek hatályba.
A 28/2003. (IX.19.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2003. szeptember 19-én lépnek hatályba.
A 49/2003. (XII.23.) sz. rendelettel módosított rendelkezések 2004. január 1-jén lépnek hatályba.
A 38/2005. (IX.23.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2005. október 1-jén lépnek hatályba.
A 42/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelet 7. §-ával, 23. § (2) 1. pontjával módosított rendelkezések 2005. november 1-jén lépnek hatályba, melyeket a hatályba lépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.
Az 50/2005. (XI.25.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2006. január 1-jén lépnek hatályba.
A 64/2005. (XII.23.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2006. január 1-jén lépnek hatályba.
A 16/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2006. április 15-én lépnek hatályba.
A 33/2006. (VII.14.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2006. augusztus 1-jén lépnek hatályba.
A 41/2007. (X.26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2007. november 1-jén lépnek hatályba.
Az 53/2007. (XI.30.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2008. január 1-jén lépnek hatályba.
A 46/2008. (XI.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2009. január 1-jén lépnek hatályba.
A 18/2009. (V.29.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2009. július 1-jén lépnek hatályba.
Az 51/2009. (XI.27.) sz. önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2010. január 1-jén lépnek hatályba.
A 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2010. április 1-jén  lépnek hatályba.
A 30/2010. (IX.24.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2010. szeptember 25-én lépnek hatályba.
A 38/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2011. január 1. napján lépnek hatályba.
A 4/2011. (II.11.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2011. február 12. napján lépnek hatályba.
A 39/2011. (XII.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. január 1. napján lépnek hatályba.
A 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. július 15. napján lépnek hatályba. A 37/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet 3-6. § és 8. § 2012. szeptember 20. napján lép hatályba.
A 39/2012. (IX.14.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. szeptember 20. napján lépnek hatályba.
Az 52/2012. (X.31.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2012. november 1. napján lépnek hatályba. A módosított rendelet 12. § (3) bekezdésének rendelkezéseit elsőként a 2012. félévét követően bevonásra került parkolók esetében kell alkalmazni azzal, hogy a megvásárolt vagy még ez évben megvásárolandó éves bérlet, valamint még egy negyedév megvásárlásával a bérlettulajdonos a 2013. évben is jogosulttá válik a korlátozott területre érvényes lakossági kedvezményes éves bérlet használatára.
Az 58/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2013. január 1. napján lépnek hatályba.
A 15/2014. (V.23.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2014. június 1. napján lépnek hatályba.
A 37/2014. (XII.23.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2015. január 1. napján lépnek hatályba.
A 17/2015. (V.22.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2015. július 1. napján lépnek hatályba.
A 23/2016. (VI.24.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2016. július 1. napján lépnek hatályba. A rendelettel módosított I. melléklet 4. díjövezetre vonatkozó rendelkezései, valamint a II. melléklet 3/a. pontjára vonatkozó rendelkezései 2016. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
A 27/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2016. október 1. napján lépnek hatályba.
A 34/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2017. január 1. napján lépnek hatályba.
A 15/2017. (V.26.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2017. június 1. napján lépnek hatályba.
A 9/2018. (III.14.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2018. március 15. napján lépnek hatályba.
A 22/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelettel módosított rendelkezések 2018. október 1. napján lépnek hatályba.

 

              Dr. Kovács Gábor sk.                               Dr. Gyimesi Endre sk.
                         jegyző                                                     polgármester

 

I. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez

 

A rendelet területi hatálya kiterjed a Kosztolányi utca 5/D. szám alatti Parkolóházra, valamint az 1-4. térszíni díjövezetek minden parkolóhelyére.

A térszíni fizető parkolók felsorolása díjövezetek szerint:

1. díjövezet (belváros)
1. Tüttőssy u. 4-6. sz. keleti oldalánál lévő parkoló mindkét oldala
2.
3. Tudomány és Technika Háza mögötti, Kosztolányi D. utcáról megközelíthető parkoló
4. Berzsenyi D. utca (Kossuth u. és Kosztolányi u. között)

2. díjövezet
5. Kazinczy tér
6. Mindszenty tér, valamint Batthyány u. (Mindszenty tér és Budai Nagy Antal u. között)
7. Széchenyi tér
8. Kovács Károly tér és a Kovács Károly tér 1. szám alatti épület belső udvara
9. Eötvös utca (Ady utcától keletre)

3. díjövezet

10. Kisfaludy u. 16-18. sz. mögötti, valamint a Zsinagóga mögötti parkoló, kivéve a  Polgármesteri Hivatal udvari épületének északi fala mentén húzódó útburkolatszél és járda
11. Kossuth L. u. (Petőfi utcától délre)
12. Kisfaludy S. u. (OTP előtti szakasz)
13. Kisfaludy u. OTP mögötti tömbbelső
14. Tüttőssy u. (Petőfi u. - Dísz tér között)
15. Kosztolányi u. 9. sz. mögötti parkoló
16. Kossuth u. 34. és 58-64. sz. mögötti parkolók
17. Zrínyi Miklós utca keleti oldala a Csány L. tér és a Tomori P. u. közötti szakaszon
18. Takarék köz
19. Ady E. u. (Kisfaludy u. és Kazinczy tér között)
20. Tompa M. u.
21. Iskola köz (az utca északi és nyugati oldala)
22. Kosztolányi D. u. (Petőfi u. és Berzsenyi u. között)
23. Kosztolányi tér déli oldala
24. Munkácsy Mihály  utcáról nyíló 3686 hrsz.-ú parkoló
25. Rákóczi u. 10-22. sz. épület előtti leállósáv
26. Rákóczi u. 10-22. sz. mögötti parkoló, valamint az épület melletti kőzúzalékos parkoló
27. Rákóczi u. 1-9. sz. mögötti parkoló
27/a. Kosztolányi utca, Petőfi utca és Kossuth utca közötti tömbbelső
27/b. Csány László téren a 2229/4 hrsz-ú ingatlanon található parkoló

4. díjövezet    
28. Kovács Károly tér 4-8. sz. ép. – autóbusz-pályaudvar – Stadion u. – Berzsenyi u. által   határolt tömbbelső, beleértve a Berzsenyi D. u. 22 szám előtti kijelölt közterületet is.
29. Kisfaludy S. u. (Vizsla-parki út - Ady u. között)
30. Ady E. u. (Göcseji u. és Kisfaludy u. között)
31. Kosztolányi D. u. (Petőfi utcáig terjedő szakasz)
32. Kosztolányi D. tér (déli oldal kivételével)
33. Béke-ligeti u.
34. Bíró Márton u. (Petőfi utcától északra)
35. Pázmány P. u.
36. Berzsenyi u. 11., 13., 15., 17. és 26. szám, valamint Stadion u. 1. sz. parkolói
37. Sütő u.
38. Budai Nagy Antal  utcáról megközelíthető 3629, 3630, 3631 hrsz.-ú és a Várkör 15-17. sz. alatti területen lévő parkolóhelyek
39. A Várkör utca felől megközelíthető 3633/1 és 3633/2 hrsz-ú terület
40. Jákum u. (Budai Nagy Antal u. - Rákóczi u. között), valamint a 3709 és 3710 hrsz.-ú terület
41. Kosztolányi u. 8. és Kosztolányi tér 1. számú épületek belső udvara
42. Petőfi köz
43. Kosztolányi D. u. 2. és Berzsenyi D. u. 7-9. sz. épületek közös belső udvara
44. Kölcsey Ferenc utca
45. Kis utca
46. Kelemen Imre utca
47. Flórián utca
48. Síp utca, beleértve a déli végén lévő önkormányzati tulajdonú területeket is
49. Zrínyi Miklós utca nyugati oldala a Csány L. tér és a Bajcsy-Zsilinszky tér közötti szakaszon
50. Zrínyi M. u. 2. sz. (vasút melletti kisposta) előtti parkoló: 1557/2 hrsz.
51. Szent László utca (József A. utcától északra)
52. Dobó Katalin utca
53. Tomori Pál utca
54. Zárda utca (Tomori P. utcától északra)
55. Rózsák tere
56. Mátyás király utca (Olajmunkás és Május 1. utca között), valamint Olajmunkás u. 1/A. melletti parkoló
57. Botfy Lajos utca
58. Vörösmarty Mihály utca
59 . Vizslaparki útnak a Göcseji út és a Kisfaludy utca közötti, valamint a Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakasza, beleértve a tízemeletes épületek parkolóit is
60. a Mártírok útjáról nyíló 3226/2, 3238/1 és 3242 hrsz-ú parkolók azzal, hogy a 3238/1 és 3242 hrsz-ú parkolók csak 2000 Ft-os havi bérlettel vehetők igénybe
61. volt MMIK épülete mellett a 3228 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
62.   Október 6. téren a 2998 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
63. Mérleg téren a 3637 hrsz-ú ingatlanon található parkoló
64. Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú ingatlanon található parkoló.

 

II. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A parkolási díjak mértéke

A parkolási díjak az ÁFA-t és a bérletkártya költségét tartalmazzák.

1) Díjosztályok  
A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket két díjosztály egyikébe kell sorolni:

A) díjosztály: 
Az 5,50 m-nél nem hosszabb járművek (személygépkocsik, három vagy annál több kerekű segédmotor kerékpárok és motorkerékpárok, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, lakókocsik, utánfutók, stb.)  

B) díjosztály: 
Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg összsúlyt meghaladó járművek (autóbuszok, vontatók, tehergépkocsik, mezőgazdasági vontatók, lassú járművek, pótkocsik, járműszerelvények, stb.)

2) Alapdíjak óránként:
A parkolási díjak szempontjából a fizető parkoló rendszer területe a parkolóházra, valamint a térszíni parkolók esetén négy díjövezetre oszlik:

Díjövezet

A) díjosztály

B) díjosztály

 

 

 

 

 

Óradíjak (Ft)

minimális díj (Ft)

óradíjak

minimális díj

 

 

 

 

Parkolóház

280

  70

-

-

 

  1. díjövezet (belváros)

360

  90

A) díjosztály×az elfoglalt helyek száma, de legfeljebb az A) díjosztály háromszorosa,
járműszerelvény esetén az A) díjosztály hatszorosa 

 

 

 

 

  2. díjövezet

280

  70

 

 

 

 

  3. díjövezet

240

  60

 

 

 

 

  4. díjövezet

160

  40

 

 

 

 

 

A Parkolóházban az éjszakai és a hétvégi óradíj 100 Ft.

3) Bérletárak
           
Az 1. díjövezetben a 3/a.)-c.) pontok szerinti bérlet nem váltható.
A díjak meghatározása – a rendeletben meghatározott kivételekkel - naptári időszakra vonatkozik.

 

3/a.) Havi bérletárak:


Díjövezet

        Ft

 

Parkolóház

Ft

  2. díjövezet

9200

 

nappal

8000

  3. díjövezet

6800

 

éjjel

5000

  4. díjövezet

3500

 

24 órás garázsbérlet

10000

 

 

 

hétvégékre érvényes

4000

 

 

 

éjszaka és hétvége

6000

Az MMIK épülete mögötti 3238/1 hrsz-ú, 3226/2 hrsz-ú, illetve a 3242 hrsz-ú parkolókba, a Vizslaparki út Petőfi utca és Kisfaludy utca közötti, valamint a Vizslaparki út 6-12. sz. ingatlanok előtti szakaszán található parkolókba, a Budai Nagy Antal utcában a 3656/2 hrsz-ú és az Október 6. téren a 2998 hrsz-ú parkolókba 2.000,- Ft-os áron havi bérlet váltható. A bérlet csak adott területre érvényes.

A 2.-3.-4. díjövezetekbe és a parkolóházba egyaránt érvényes összevont nappali havi bérlet ára 15.000 Ft.

3/b.) Heti bérletárak:

Díjövezet

Ft

 

Parkolóház (24 órás)

2. díjövezet

2800

 

3300 Ft

3. díjövezet

2100

 

 

 

 

 

4. díjövezet

1100

 

 

 

 

 

 

3/c.) A rendszám nélküli bérletek havi árai:

Díjövezet

Ft

 

Parkolóház (24 órás)

 2. díjövezet

13400

 

15000 Ft

 3. díjövezet

 10000

 

 

 

 

 

4. díjövezet

  5000

 

 

 

 

 

 

3/d.) A bérletvásárlásoknál alkalmazható kedvezmények:

Előre megvásárolt hónapok száma

Kedvezmények %-ban

negyedévre

3 %

félévre

6 %

egész évre

10 %

3/e.) A bérletcsere kiállítási díja: 3200 Ft
A díjmentességet igazoló éves bérletek ára: 3200 Ft/bérlet

3/f.) A Parkolóház kivételével a korlátozott területre érvényes lakossági kedvezményes éves bérletek ára:

 

lakossági
kedvezményes
Ft

1. autóra

3200

2. autóra

10000

4/a.) A kizárólagos használati jogok éves díjai:

Díjövezet

Ft

 

Parkolóház

2. díjövezet

165900

 

200000 Ft

3. – 4. díjövezet

135900

 

 

 

 

 

 

4/b.) A kizárólagos használati jogok havi díjai:

Díjövezet

Ft

 

Parkolóház

2. díjövezet

13900

 

17000 Ft

3. – 4. díjövezet

11340

 

 

 

 

 

 

 

III. melléklet a 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelethez

 

A fizető parkolási díjövezetekben korlátozott területre érvényes kedvezményes használatra jogosító lakásingatlanok összefoglaló címjegyzéke:

Kossuth L. u., Széchenyi tér, Kosztolányi D. u., Béke ligeti u., Kosztolányi D. tér, Pázmány P. u., Kovács Károly tér, Eötvös J. u., Tompa M. u., Iskola köz, Kazinczy tér, Sütő u., Piac tér, Deák F. tér, Várkör, Munkácsy M. u., Jákum F. u., Szeglet u., Budai Nagy Antal u., Tüttőssy u., Dísz tér, Takarék köz, Ady E. u. 1-59-ig és 2-42-ig, Rákóczi u. 1-9-ig és 10-22-ig, Berzsenyi u. 1-17-ig és 2-26-ig, Bíró M. u. 1-57-ig és 8-44-ig, Stadion u. 1. és 2-8-ig, Balatoni u. 3., Petőfi u. 9-49-ig és 8-38-ig, Kisfaludy u. 13. és 16-18-ig, Szabadság tér, Petőfi köz, Kölcsey F. u., Kis u., Kelemen I. u., Flórián u., Síp utca, Batthyány u. 2-4-ig és 1-19-ig, Zrínyi u. 1-13-ig, Szent László utca 1-15-ig és 2-16-ig, Dobó Katalin utca, Tomori Pál utca, Zárda utca 1-15-ig, Mátyás király utca, Hunyadi János u. 2., Olajmunkás u. 1/A,  Botfy L. u., Vörösmarty M. u., Vizsla-parki út, Mártírok útja 73. és 85., Ady E. u. 44, Mérleg tér 2-4., Kinizsi utca 2-4., Május 1. utca 1., 3., 5. Mártírok útja 56/a., Csány László tér 2-4., Hunyadi János utca 2., Kossuth Lajos u. 62-64., Mártírok útja 63. , Október 6. tér , Göcseji út 2/A, 2/B. , Batthyány u. 14.

 

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 1. § mód.

A 9/2018. (III.14.) önk. rend 4. § (2) bek. iktatta be

A 9/2018. (III.14.) önk. rend. 4. § (2) bek. módosította a számozást

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 1. § iktatta be.

A 39/2011. (XII.29.) önk. rend. 1. § (1) bek. mód.

A 39/2012. (IX.14.) önk. rend. 1. § mód.

A 42/2005. (X.28.) sz. rendelet 7. § (1) bek. mód.

  2. § (1) bekezdését a 46/1997. (XII.18.) sz. rendelet 2. §-a módosította

A 4/2011. (II.11.) önk. rend. 1. § mód.

A 4/2011. (II.11.) önk. rend. 1. § mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 2. § mód.

A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 1. §-a mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 3. § mód.

Az 58/2012. (XI.30.) önk. rend. 1. § iktatta be.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 2. § mód.

Az 58/2012. (XI.30.) önk. rend. 2. § iktatta be.

  6. § (1) bek. a 23/1997. (VII.3.) sz. rendelet 1. §-a módosította

Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (V.23.) önk. rend. 3. § (2) bek.

Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (V.23.) önk. rend. 3. § (2) bek.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 3. § iktatta be.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 4. § mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 4. § mód.

A 38/2010. (XI.26.) rendelet 1. § mód.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 1. § mód.

A 15/2014. (V.23.) önk. rend. 1. § mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 6. § mód.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 4. § mód.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 2. § mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 7. § mód.

A 17/2015. (V.22.) önk. rend. 2. §-a iktatta be.

A 39/2011. (XII.29.) önk. rend. 3. § mód.

A 39/2011. (XII.29.) önk. rend. 3. § mód.

A 4/2011. (II.11.) önk. rend. 3. § mód.

 A 37/2014. (XII.23.) önk. rend. 1. § iktatta be.

  A 37/2014. (XII.23.) önk. rend. 1. § iktatta be.

  A 37/2014. (XII.23.) önk. rend. 1. § iktatta be.

A 15/2017. (V.26.) önk. rend. 1. § iktatta be.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 3. § iktatta be.

A 15/2014. (V.23.) önk. rend. 1/A. § iktatta be.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 5. § (1) bek. mód.

A 17/2015. (V.22.) önk. rend. 1. §-a iktatta be.

A 34/2016.(XI.25.) önk. rend. . 1.§ iktatta be.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 5. § (2) bek. iktatta be.

A 38/2001. (XII.21.) sz. rendelet 2. §-a módosította.

  A 37/2014. (XII.23.) önk. rend. 2. § mód.

Az 52/2012. (X.31.) önk. rend. 1. § mód.

A 4/2011. (II.11.) önk. rend. 4. § (1) bek. mód.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 6. § mód.

A 4/2011. (II.11.) önk. rend. 4. § (2) bek. mód.

A 30/2010. (IX.24.) önk. rend. 8. § mód.

Hatályon kívül helyezte az 51/2009. (XI.27.) sz. rendelet 1. §-a

Hatályon kívül helyezte a 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 9. § (2) bek.

A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 6. §-a mód.

A 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 6. §-a mód.

Hatályon kívül helyezte a 64/2005. (XII.23.) sz. rendelet 9. § (2) bek.

Hatályon kívül helyezte a 4/2011. (II.11.) önk. rend. 6. § (2) bek.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 8. § mód.

Hatályon kívül helyezte a 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 7. § (2) bek.

A 27/2016. (IX.23.) önk. rend. 1. § mód.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .2.§- a iktatta be.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .2.§- a iktatta be.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 4. § mód.

A 17/2015. (V.22.) önk. rend. 3. § (1) bek. mód.

A 17/2015. (V.22.) önk. rend. 3. § (1) bek. mód.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .3.§- a mód.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .3.§- a  mód.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .3.§- a  iktatta be.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .3.§- a  iktatta be.

Az 58/2012. (XI.30.) önk. rend. 3. § mód.

A 34/2016.(XI.25.) önk. rend 2.§ (1) bekezdés mód.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 5. § mód.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 5. § mód.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 5. § mód.

A 37/2012. (VI.29.) önk. rend. 8. § mód.

Az 58/2012. (XI.30.) önk. rend. 4. § iktatta be.

A 37/2014. (XII.23.) önk. rend. 3. § iktatta be.

A 23/2016. (VI.24.) önk. rend .5.§- a iktatta be.

A 34/2016.(XI.25.) önk. rend 3.§  bekezdés iktatta be.

A 15/2017.(V.26.) önk. rend 2.§ iktatta be.

A 22/2018. (IX.14.) önk. rend. 6. § iktatta be.

 

Az oldal megtekintéséhez ajánlott böngészők: Internet Explorer 8, Firefox 6.0, vagy újabb. Programozás: Connect Hungary Kft